راه درست برای بچه‌ها، هیچ‌وقت راه پدر و مادرشان نیست.