زندگی زناشویی، حیوان بزرگِ جان سختی است که آرام می‌میرد.