پس می‌توانم تا دلم می‌خواهد لباس و کتاب بخرم و جسم و روحم را آراسته کنم.