شاداب، تنها و عاشق از عشقی که همه‌جا در اختیار ماست، همه‌جا ارزانی ماست؛بی‌آنکه بیمارگونه فقط به یک نفر وابسته باشیم.