مرده‌ها را می‌دانیم که به کجا می‌روند اما زنده‌ها؟ دوری آنها از دوری مرده‌ها اسرارآمیزتر است.