کلام وابستگی و اغتشاش ایجاد می‌کند. کلام مسبب تشکیل خانواده‌هاست.