یک‌بار ازدواج در زندگی از حد لازم هم کافی‌تر است. ازدواج دوم کاری افراطی است.