آن‌چه را به من می‌دهند، می‌گیرم. آن‌چه را از من می‌گیرند، دیگر نمی‌خواهم.