رنج، را دوست ندارم؛ اما باید قبول کنیم که آموزگار خوبی است.