آدم نمی‌تواند در همه چیز استعداد داشته باشد؛ خوب در درس‌های دیگر موفقم مثلاً در خنده، خیال‌بافی، خواب اما در ازدواج ...