پدر مثل همیشه با آقا معلم‏ها هم عقیده است؛ وانگهی این سه چهره یعنی پدر، معلم و شوهر وجه اشتراکی دارند.