خداوندا، ما را از آزمون کسانی که امتحانمان می‌کنند؛ حفظ بفرما.