اگر دوستم نداری، من دوستت دارم و اگر دوستت دارم؛ مواظب خودت باش.