هیچ‌چیز رقت بارتر از آدم‌هایی نیست که هرگز هیچ کار نابجایی نمی‌کنند و هیچ حرف نابجایی نمی‌زنند.
شاگردان خوبی که زندگی‌شان را مانند درسی از حفظ کرده‌اند؛ بدون کوچکترین اشتباهی از بر می‌خوانند.