کار مادرها، پشتیبانی از فرزندان در برابر بدخلقی پدرهاست.