کار ِ پدرها، حفظ فرزندان از دیوانگی ِ پرشور ِمادرهاست.