کسانی که دوست‌مان دارند از کسانی که از ما متنفرند، ترسناک‌ترند. مقاومت در برابر آنها دشوارتر است. من کسی را نمی‌شناسم که بهتر از دوستان بتواند شما را به انجام کاری هدایت کند که درست برخلاف میل شماست.