ما ابله‌هایی هستیم که اندک تمجیدی خوشحال‌مان می‌کند. ما ارواحی هستیم که اندک بادی لباس بر تن‌‎مان می‌پوشاند.