از حسادت‌ها و بدگویی‌های زنانه و بیجا، که نشانه‌ی کوچکی روح است و بیش از هر چیز به خود آدم بر می‌گردد؛ فاصله می‌گرفت.