می‌نویسم تا اندوه را به دلتنگی و تنهایی را به خاطره تبدیل کنم.