زندگی به من یاد داد که می‌توانیم یاد بگیریم؛ یاد گرفتم که می‌توانیم تغییر کنیم حتا اگر غیرممکن به ‌نظر برسد.