صحبت درباره‌ی عشق لازم نیست چون عشق آوای خودش را دارد.