هسته‌ی واقعیت در این نوشته بسیار کوچک است اما میوه‌ی خیال‌پردازی بسیار بزرگ.