همچون پرنده‏ای اسیر، بی‏تاب بود.
پسرک اسیر قفس نبود. اسیر خیالات و رویاهای خود بود.