چه تب و تابی برای سفر کردن، رفتن، نماندن.
آرزوها و خواسته‏های او دورتر از اینجاست.