این طبیعت است که پسرمان را در چنگ گرفته است.
او را به گندمزار ببر. بگذار ببیند گندم‌هایی که ریشه در خاک دارند؛ چه مایه زیبا رشد می‌کنند و رنگ می‌پذیرند. طلایی می‌شوند، زرین‌تر از خورشید.