او گندم نیست. باد است.
و این نه خوب است و نه بد. باد بودن هم برای خودش چیزی است. یک جا نماندن. همیشه در گذر بودن؛ گاه شتاب‌ناک و گاه آهسته. گاه خشمگین و طوفانی، گاه نیز نرم؛ هم‌چون حریر... ابریشم.