ما، یا فوراً از آدم‌ها خوش‌مان می‌آید یا هرگز از آن‌ها خوش‌مان نمی‌آید.