رویاهای او، هم‏چون پروانه‏هایی رنگارنگ، شب و روز گرداگردش می‏چرخیدند و لحظه‏ای تنهایش نمی‏گذاشتند.