صدای پا نرم بود، آرام بود. گویی کسی چیزی گران‏بها را حمل می‏کرد.