اگر قصه و حکایت بود داشت؛ بوی این مرد را می‏داد.
شیخ بوی سرزمین‏های دوررا می‌داد؛ بویی شیرین و معطر.