پسرک که پشت سرش راه می‏رفت و پایش را در جای پای او می‏گذاشت.