یک‏سال برای آنها مانند آب روان گذشته بود اما برای او، زمان مثل ِ جویبار ِ آهن می‏گذشت، سنگین و کند.