تشویق کن ...اجبارنه! فقط تشویق...
اگر وادارش کنی به مکتب برود؛ همچون اسب مار‌دیده خواهد گریخت.