هر دو چشم در چشم هم دوختند. گویی یکدیگر را به مبارزه می‌طلبیدند؛ اما در ژرفای دل، خواهان یکدیگر بودند. خواهان دوستی و رفاقت.