ذهنش روشنایی می‌گرفت. گویی پنجره‌ای از نور به روی ذهنش گشوده شد.