زمان چه شتابی دارد. همه‌ی ما همسفر زمان هستیم. زمان دررفتن شتاب دارد. منتظرت نمی‌ماند. قدم‌هایت را باید با زمان هماهنگ کنی. دیر قدم برداری زمان از تو پیشی می‌گیرد؛ آن‌وقت برای رسیدن به او باید تمام نیروهایت را جمع کنی.