این‏بار خالو شیرین زبانی می‏کرد تا تلخی جدایی را از بین ببرد.