بدرقه‏ات نمی‏کنم. می‏ترسم از غمی که در هر بدرقه‏ای وجود دارد؛ جانم بسوزد.
اگر می‏خواهید زنده بمانم؛ بگذارید در به‏ رویتان ببندم و نبینم که در تیرگی بیابان دور می‏شوید.