چیزی مثل یک عقاب، دایم چنگالش را به او نشان می‏داد. ظاهر می‏شد و محو می‏شد. می‏آمد و می‏رفت.