بدترین نوع جدایی بین آدم‌ها همین است، چیز دیگری نیست: تفاوت ضرب‌آهنگ آنها.