به کدام سمت و سو باید می‏رفت؟ اطرافش هزار جهت بود. میلیون‏ها جهت که هر کدام می‏توانست همان جهتی باشد که ...