طبیعت پاسخ می‏دهد. طبیعت کور و کر نیست. اسب و سنگ و آب شعور دارند؛ می‏فهمند و اگر دوست‏شان داشته باشیم پاسخ‏مان را می‏ دهند.