نیروی دوست‏داشتن در او چندان قوی بود که می‏توانست هر چیزی را به اطاعت خود درآورد.