بند از پای شما، آنکس گشاید که بند را بسته‏است و من رسولی برای شما می‏فرستم تا بندها از پای شما بردارد.