اولین شرط علم‏اندوزی این است که در ذهنت را به روی تمام افکار و اندیشه‏ها بگشایی. همه‏چیز را بشنوی و بخوانی و بهترینش را انتخاب کنی.

پس بنشین و در ذهنت را باز کن.