هرچه را که با نظر کلی خودم موافق و متناسب ببینم؛ می‏پذیرم.
از هرجا و هرکس که باشد.