اشیاء طبقات مختلف دارند. یکی از طبقات اشیاء لطافت است. هرچه جسم لطیف‏تر باشد، نورانی است و هرچه متراکم‏تر باشد تاریک‏تر.
انسان نور است اما در بعضی از انسان‏ها نور به قدری متراکم است که راه عبور نورهایی که از اطراف به آن‏ها می‏تابد؛ وجود ندارد. این‏گونه افراد در چاه تاریک دنیاپرستی به‎سر می‏برند و هرگز از آن خارج نمی‏ شوند. نور متراکم!