دوران کودکی اقیانوسی است که تمام تفاوت‌ها را در هیاهویی گریزپا و شمارش ناپذیر، محو می‌کنند.