در بعضی‏ها تراکم نور کمتر است بنابراین نوری که از اطراف می‏تابد از آن‏ها عبور می‏کند. هرقدر در اشخاص استعداد عبور نور بیشتر باشد؛ شخص  مرتبه‏ی بالاتری پیدا می‏کند.
پس نه فقط انسان نور است بلکه سخت‏ترین چیزها مثل سنگ هم، نور است.